Objave i novosti

Dječji vrtić Tratinčica

12

Veljača
2020.

Natječaj za radno mjesto spremačice

Na  temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg  vrtića „Tratinčica“ Koprivnica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto SPREMAČICE m/ž
- izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti: OSNOVNA ŠKOLA

Uz  prijavu na natječaj potrebno je  priložiti:

  • životopis
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu  ( osobna iskaznica)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  (koji nije starije od 6 mjeseci)
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Za sve kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će  se intervju. Obavijest o terminu psihologijskog testiranja i intervjua bit će objavljena na web stranici: www.tratincica.hr. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod  zasnivanja  radnog odnosa prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokumentaciju te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića na adresu:

DJEČJI VRTIĆ «TRATINČICA»
KOPRIVNICA, Trg podravskih heroja 7

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica dana  12.02.2020.

KLASA: 112-01/20-01/1
URBROJ: 2137-56-03-20-11

Dokumentaciju natječaja možete preuzeti ovdje.       

Testiranje i intervju provoditi će se 20.02.2020. u 8:00 sati u Dječjem vrtiću "Tratinčica", Trg podravskih heroja 7, Koprivnica


Vrati se na novosti