Dokumenti

Nabava

Evidencija ugovora za 2023. godinu

I. Izmjene plava nabave za 2024. godinu

Plan nabave za 2024. godinu

V. Izmjene i dopune plana nabave za 2023. godinu

IV Izmjene i dopune plana nabave za 2023. godinu

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga DVT

III. Izmjene plana nabave za 2023. godinu

II. izmjene plana nabave za 2023. godinu

I. izmjene plana nabave za 2023. godinu

Plan nabave za 2023. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga Dječjeg vrtića "Tratinčica"

Evidencija ugovora za 2022. godinu

XII. Izmjene i dopune plana nabave za 2022. godinu

XI. Izmjena i dopuna plana nabave

X. Izmjena plana nabave

9. izmjena i dopuna Plana nabave

VIII. izmjene i dopune plana nabave

I. Izmjene i dopune financijskog plana 2022.

Obrazloženje I. Izmjena i dopuna financijskog plana 2022.

Bilješke uz Financijski izvještaj 01- 06.2022

Financijski izvještaj 01-3-2022

VII. Izmjene i dopune plana nabave za 2022. godinu

VI. Izmjene i dopune plana nabave za 2022. godinu

V. Izmjene i dopune plana nabave za 2022. godinu

Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave

IV. Izmjene i dopune plana nabave za 2022. godinu

III. Izmjene i dopune plana nabave 2022. godinu

II. izmjene i dopune plana nabave za 2022. godinu

I. izmjene i dopune plana nabave za 2022. godinu

Registar ugovora 2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: nabava svježeg mesa za tromjesečno razdoblje u Dječjem vrtiću "Tratinčica" u Koprivnici

Plan nabave za 2022. godinu

II. Izmjene i dopune plana nabave za 2021. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2021. godinu

Registar ugovora 2020.

Registar ugovora 2018.

Plan nabave za 2021. godinu

Registar ugovora - 2019.

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabava robe, radova i usluga

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave 2019. – izmjene Srpanj

Plan nabave 2019.

Plan nabave 8.3.2018.

Planovi, izvještaji i program

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Prijedlog financijskog plana za 2024. i projekcije za 2025. i 2026

Obrazloženje Prijedloga financijskog plana za 2024. i projekcije za 2025. i 2026

Odluka o usvajanju prijedloga financijskog plana za 2024. i projekcije za 2025. i 2026

Financijsko izvješće za 2023. godinu

Bilješke uz Financijski izvještaj za 2023.

Prijedlog II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023.

Odluka o usvajanju II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023.

Obrazloženje prijedloga II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2023.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada DJEČJEG VRTIĆA «TRATINČICA» KOPRIVNICA za pedagošku godinu 2023./2024.

Godišnje izvješće o ostvarenom planu i programu rada za pedagošku godinu 2022./2023.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023.

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana DV Tratinčica za 2023.

Financijski izvještaj 12-2022. godine

Bilješke uz Financijski izvještaj za 2022. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Obrazloženje prijedloga Financijskog plana Dječjeg vrtića "Tratinčica" za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Prijedlog financijskog plana za 2023. i projekcija proračuna za 2024. i 2025. godinu

Odluka - III. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022.

III. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.

Obrazloženje III. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. i projekcija za 2023. i 2024.

Odluka o II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022.

II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. i projekcije 2023.-2024.

Obrazloženje II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. i projekcija za 2023.-2024.

Kurikulum Dječjeg vrtića Tratinčica 2022./2027.

Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Tratinčica 2022./2023

Godišnje izvješće o ostvarenom planu i programu rada za pedagošku godinu 2021./2022.

I. Izmjene i dopune financijskog plana 2022.

Obrazloženje I. Izmjena i dopuna financijskog plana 2022.

Financijski izvještaj 06-2022

Bilješke uz Financijski izvještaj 01- 06.2022

Financijski izvještaj 01-3-2022

Godišnje izvješće ZPP za 2022. godinu

Izmjena godišnjeg plana i programa

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu u programe DVT te pravima i obvezama korisnika usluga

Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu

Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Tratinčica Koprivnica za pedagošku godinu 2021./2022.

Godišnje izvješće DV Tratinčica po ZPPI 2021.

Godišnje izvješće DV Tratinčica po ZPPI 2021.

Financijski plan za 2022. i projekcija proračuna za 2023. i 2024. godinu

Obrazloženje prijedloga Financijskog plana Dječjeg vrtića "Tratinčica" za 2022. i projekcija 2023. i 2024.

Obrazloženje prijedloga III. Izmjena i dopuna financijskog plana Dječjeg vrtića "Tratinčica" za razdoblje 2021. - 2023. godine

III. Izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića "Tratinčica" za 2021. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj 01.01. - 30.06.2021

Financijski izvještaj 01.01. - 30.06.2021

Financijski izvještaj za razdoblje: 01.03.2021. - 31.03.2021.

Godišnje izvješće ZPP za 2020. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu

Financijski izvještaj 01.01.-31.12.2020.

Financijski plan za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu

Kurikulum Dječjeg vrtića Tratinčica

Godišnje izvješće Dječjeg vrtića Tratinčica

Plan i program rada Dječjeg vrtića Tratinčica

I. Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana Dječjeg vrtića "Tratinčica" za razdoblje 2020.-2022. godine

Odluka o I. izmjeni i dopuni financijskog plana Dječjeg vrtića "Tratinčica" za razdoblje 2020.-2022. godine

I izmjena i dopuna financijskog plana 2020.godine

Prijevremeni upis u OŠ- ZAHTJEV

Plan upisa djece u OŠ 2020-2021

Godišnje izvješće ZPP za 2019. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2019.godinu

Financijski izvještaj 2019.

Obrazloženje financijskog plana za 2019.-2021.

Obrazloženje financijskog plana za 2018.-2020.

II. Izmjene i dopune financijskog plana 2019.

Financijski plan 2019.-2021.

Financijski plan 2018.-2020.

Financijski plan 2020.-2022.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju - Fina 2019

Financijski izvještaj 01/06 2019

PDF - Financijski izvještaj 01/06 2019

Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2017.

Ostali dokumenti

Pravilnik o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda - 2024.

Transparentnost

Prijedlog izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Odluka o imenovanju osoba odgovornih za kontrolu knjigovodstvenih isprava

Odluka o imenovanju blagajnika

Procedura blagajničkog poslovanja u Dječjem vrtiću Tratinčica

Procedura praćenja i naplate vlastitih prihoda i primitaka Dječjeg vrtića Tratinčica

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka Dječjeg vrtića Tratinčica

Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje

Procedura zaprimanja računa, njihovoj provjeri i pravovremenom plaćanju u Dječjem vrtiću Tratinčica

Cjenik naknade za korištenje prostora Dječjeg vrtića Tratinčica

Poziv za prodaju osobnog automobila putem javne dražbe.

Odluka o neradnim danima vrtića

Pravilnik o radu

Pravilnik o Unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Tratinčica" Koprivnica

Odluka o privremenom ispisu djece

Katalog informacija Dječjeg vrtića "Tratinčica" Koprivnica

Odluka o visini participacije roditelja u cijeni usluga Dječjeg vrtića "Tratinčica" Koprivnica za polaznike posebnih programa

Odluka o izmjenama i dopunama Procedure upravljanja i raspolaganja nekretninama

Odluka o izmjenama i dopunama Procedure blagajničkog poslovanja u Dječjem Vrtiću "Tratinčica"

Odluka o izmjenama i dopunama Procedure praćenja i naplate prihoda i primitaka Dječjeg vrtića "Tratinčica"

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice

Odluka o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice

Statut Dječjeg vrtića "Tratinčica"

Odluka o visini ekonomske cijene Dječjeg vrtića Tratinčica

Odluka o imenovanju članova etičkog povjerenstva

Poništenje javnog natječaja

Javni natječaj za prodaju nekretnine

Pravilnik o korištenju video nadzora

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika Dječjeg vrtića "Tratinčica" Koprivnica

Poziv za dostavom prijedloga za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika

Pravilnik o postupku prijavljivanja unutarnjih nepravilnosti

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Javni natječaj za prodaju nekretnina javnom dražbom

Procedura stvaranja ugovornih obveza dječjeg vrtića "Tratinčica" Koprivnica

Odluka o imenovanju povjerljive osobe za prijavljivanje nepravilnosti u Dječjem vrtiću Tratinčica

Odluka o razvrstavanju dugotrajne nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu nefinancijsku imovinu ili sitni inventar i o jednokratnom ispravku vrijednosti

Procedura praćenja i naplate vlastitih prihoda i primitaka Dječjeg vrtića Tratinčica Koprivnica

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području grada Koprivnice

Odluka o imenovanju službenika za informiranje u Dječjem vrtiću Tratinčica

Procedura zaprimanja računa, njihova provjera i pravovremeno plaćanje u Dječjem vrtiću "Tratinčica" Koprivnica

Statutarna odluka o izmjenama i dopuni Statuta Dječjeg vrtića Tratinčica

Pravilnik o ocjenjivanju i nagrađivanju zaposelnika Dječjeg vrtića Tratinčica

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama

Pravilnik o korištenju službenih vozila

Prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tratinčica Koprivnica

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka Dječjeg vrtića Tratinčica

Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda

Statutarna odluka o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića "Tratinčica"

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice

Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice

Procedura blagajničkog poslovanja

Statut 2014

Etički kodeks djelatnika

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura prikupljanja i obrade osobnih podataka

Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službena putovanje

Procedura naplate prihoda

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Izjava o ne postojanju sukoba interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Procedura zaprimanja računa

Veličina fonta
Kontrast
Poveznice