Dokumenti

Planovi, izvještaji i program

Izmjena godišnjeg plana i programa

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu u programe DVT te pravima i obvezama korisnika usluga

Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu

Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Tratinčica Koprivnica za pedagošku godinu 2021./2022.

Godišnje izvješće DV Tratinčica po ZPPI 2021.

Godišnje izvješće DV Tratinčica po ZPPI 2021.

Financijski plan za 2022. i projekcija proračuna za 2023. i 2024. godinu

Obrazloženje prijedloga Financijskog plana Dječjeg vrtića "Tratinčica" za 2022. i projekcija 2023. i 2024.

Obrazloženje prijedloga III. Izmjena i dopuna financijskog plana Dječjeg vrtića "Tratinčica" za razdoblje 2021. - 2023. godine

III. Izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića "Tratinčica" za 2021. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj 01.01. - 30.06.2021

Financijski izvještaj 01.01. - 30.06.2021

Financijski izvještaj za razdoblje: 01.03.2021. - 31.03.2021.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu

Financijski izvještaj 01.01.-31.12.2020.

Financijski plan za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu

Kurikulum Dječjeg vrtića Tratinčica

Godišnje izvješće Dječjeg vrtića Tratinčica

Plan i program rada Dječjeg vrtića Tratinčica

I. Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana Dječjeg vrtića "Tratinčica" za razdoblje 2020.-2022. godine

Odluka o I. izmjeni i dopuni financijskog plana Dječjeg vrtića "Tratinčica" za razdoblje 2020.-2022. godine

I izmjena i dopuna financijskog plana 2020.godine

Prijevremeni upis u OŠ- ZAHTJEV

Plan upisa djece u OŠ 2020-2021

Bilješke uz financijske izvještaje za 2019.godinu

Financijski izvještaj 2019.

Obrazloženje financijskog plana za 2019.-2021.

Obrazloženje financijskog plana za 2018.-2020.

II. Izmjene i dopune financijskog plana 2019.

Financijski plan 2019.-2021.

Financijski plan 2018.-2020.

Financijski plan 2020.-2022.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju - Fina 2019

Financijski izvještaj 01/06 2019

PDF - Financijski izvještaj 01/06 2019

Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2017.

Ostali dokumenti

Javni natječaj za prodaju nekretnina javnom dražbom

Procedura stvaranja ugovornih obveza dječjeg vrtića "Tratinčica" Koprivnica

Odluka o imenovanju povjerljive osobe za prijavljivanje nepravilnosti u Dječjem vrtiću Tratinčica

Odluka o razvrstavanju dugotrajne nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu nefinancijsku imovinu ili sitni inventar i o jednokratnom ispravku vrijednosti

Procedura praćenja i naplate vlastitih prihoda i primitaka Dječjeg vrtića Tratinčica Koprivnica

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području grada Koprivnice

Odluka o imenovanju službenika za informiranje u Dječjem vrtiću Tratinčica

Procedura zaprimanja računa, njihova provjera i pravovremeno plaćanje u Dječjem vrtiću "Tratinčica" Koprivnica

Statutarna odluka o izmjenama i dopuni Statuta Dječjeg vrtića Tratinčica

Pravilnik o ocjenjivanju i nagrađivanju zaposelnika Dječjeg vrtića Tratinčica

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama

Pravilnik o korištenju službenih vozila

Prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tratinčica Koprivnica

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka Dječjeg vrtića Tratinčica

Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda

Statutarna odluka o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića "Tratinčica"

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice

Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice

Procedura blagajničkog poslovanja

Statut 2014

Etički kodeks djelatnika

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura prikupljanja i obrade osobnih podataka

Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službena putovanje

Procedura naplate prihoda

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Izjava o ne postojanju sukoba interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Procedura zaprimanja računa

Veličina fonta
Kontrast
Poveznice