Upisi djeteta

Dječji vrtić Tratinčica raspisuje javni natječaj za upis u jaslice i vrtić tijekom ožujka za narednu pedagošku godinu. Povjerenstvo za upise razmatrati će samo zahtjeve predane sa potpunom dokumentacijom. Zahtjev se može predati i tijekom pedagoške godine za tekuću godinu, ali djeca će se smještavati prema mogućnosti odnosno slobodnim mjestima. Predani zahtjevi tijekom godine ne vrijede za upis djeteta u narednu pedagošku godinu.

Za sudjelovanje u natječaju za upis djece u vrtić prilaže se:

 • Zamolba za upis
 • Preslika rodnih listova sve djece iz obitelji
 • Preslika osobnih iskaznica oba roditelja
 • Preslika izvatka iz matice rođenih za samohranog roditelji koji nije bio u bračnoj zajednici
 • Preslika smrtnog lista ili izvatka iz matice umrlih za pokojnog roditelja
 • Dokaz o statusu roditelja kao hrvatskog branitelja ili smrtno stradalog hrvatskog branitelja i hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rada, djeca smrtno stradalih pirotehničara
 • Dokaz o utvrđenom tjelesnom oštećenju roditelja
 • Dokaz o statusu roditelja kao korisnika doplatka za pomoć i njegu u punom iznosu
 • Dokaz o statusu roditelja kao korisnika osobne invalidnine sukladno zakonu o socijalnoj skrbi
 • Preslika rješenja o razvodu braka
 • Potvrda o radnom odnosu za roditelja koju izdaje nadležna služba za mirovinsko osiguranje zemlje u kojoj je roditelj zaposlen
 • Potvrda poslodavca o smjenskom radu za roditelja i odvojenom životu roditelja radi obavljanja poslova izvan mjesta stanovanja obitelji
 • Preslika važećeg rješenja o doplatku za djecu
 • Dokumentacija kojom se dokazuje status djeteta s teškoćama u razvoju, sukladno odredbama čl.6. alineja 1. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe(63./08. I 90./10)
 • Dokaz o statusu roditelja kao redovnog učenika ili redovnog studenta
 • Potvrda Centra za socijalnu skrb za djecu smještenu u udomiteljskim obiteljima
 • Javnobilježnička izjava roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici i da ne prima alimentaciju za dijete samohranog  roditelja i nepotpunih obitelji
 • Uvjerenje o prebivalištu, odnosno uvjerenje o boravištu roditelja  i obrazac PK nadležne službe za utvrđivanje poreza na dohodak, za roditelje koji na području Grada Koprivnice imaju prijavljeni boravak.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić “Tratinčica” Koprivnica možete pronaći ovdje

S Pravilnikom o izmjenama i dopunama  možete se upoznati u Glasniku grada Koprivnice 1./2014., str.22.

Upis u program predškole 

Provodi se na temelju upućenog poziva za svu djecu godinu dana pred školu, a koji ne polaze redovan program u odgojno-obrazovnoj ustanovi. Upisi se provode tijekom kolovoza i rujna u tajništvu.

Zahtjev za ispis djeteta

Obrazac za ispis možete preuzeti ovdje te ga podnijeti u računovodstvu.