Objave i novosti

Dječji vrtić Tratinčica

03

Rujan
2021.

Natječaj za Odgajatelja predškolske djece

Na  temelju članka 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13)i čl. 43. Statuta Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Upravno vijeće Dječjeg  vrtića „Tratinčica“ Koprivnica raspisuje

NATJEČAJ

ZA ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE (m/ž)
jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme pola radnog vremena (4 sata dnevno) - program predškole

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).   

Uz  prijavu na natječaj potrebno je  priložiti:

  • životopis
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diplomu)
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • dokaz o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju)
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu  kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke  iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Za sve kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se psihologijsko testiranje  te intervju. Obavijest o terminu psihologijskog  testiranja i intervjua bit će objavljena na web stranici. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana  od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg  vrtića na adresu: Dječji vrtić Tratinčica Koprivnica, Trg podravskih heroja 7.

Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje  te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica dana 03.09.2021. 

KLASA: 112-01/21-01/1

URBROJ: 2137-56-03-21-2/1                                                                            
Koprivnica, 03.09.2021.             

Predsjednica Upravnog vijeća 
Petra Rožmarić


Vrati se na novosti

Veličina fonta
Kontrast
Poveznice