Objave i novosti

Dječji vrtić Tratinčica

06

Srpanj
2021.

Javni natječaj za prijem radnika na radno mjesto SPREMAČICE m/ž

Na  temelju članka 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)   Upravno vijeće Dječjeg  vrtića „Tratinčica“ Koprivnica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za  radno mjesto  SPREMAČICE  m/ž
izvršitelj/ica na određeno vrijeme – 1 izvršitelj

Uvjeti: OSNOVNA ŠKOLA                     

Uz  prijavu na natječaj potrebno je  priložiti:

  • životopis
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu  ( osobna iskaznica)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  (koji nije starije od 6 mjeseci)
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke  iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • važeća sanitarna iskaznica

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. Stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. Stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju. Obavijest o terminu intervjua bit će objavljena na web stranici: www.tratincica.hr. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  (NN 82/08, 69/17).

Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: Dječji vrtić „Tratinčica“ Koprivnica, Trg podravskih heroja 7,  s naznakom: "Natječaj za spremačicu„

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Psihologijsko testiranje i intervju za kandidate koji zadovoljavaju uvjete natječaja i imaju potpunu dokumentaciju za raspisano radno mjesto Spremač/ica, održat će se 16.07.2021. u 8:00 sati na adresi Trg podravskih heroja 7, Koprivnica.
Molimo da sa sobom obavezno ponesete zaštitnu masku i kemijsku olovku.
Pristupaju osobe bez simptoma koji mogu ukazivati na Covid - 19.
Osobe koje ne pristupe, smatrat će se da odustaju od kandidature.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora. 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim  pločama Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje  te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica dana  6.7.2021.

KLASA: 112-01/21-01/1

URBROJ: 2137-56-03-21-34/2

Koprivnica, 6.7.2021.


Vrati se na novosti

Veličina fonta
Kontrast
Poveznice