Objave i novosti

Dječji vrtić Tratinčica

06

Srpanj
2021.

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ /ICA – PRIPRAVNIK/ICA

Temeljem članka 26. Stavka 1. I 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tratinčica, objavljuje

NATJEČAJ

za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ /ICA – PRIPRAVNIK/ICA
na neodređeno, puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ice

 

Uvjeti za rado mjesto su:

  • prema  članku 2.  Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
  • članak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,94/13, 98/19)

Uz prijavu treba priložiti:

  • Životopis;
  • Presliku dokaza o stručnoj spremi;
  • Elektronički zapis od HZMO
  • Uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl,. 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • Presliku domovnice.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. Stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. Stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se psihologijsko testiranje.  Nakon provedenog psihologijskog testiranja provest će se intervju za kandidate koji uđu u uži krug. Obavijest o terminu psihologijskog testiranja i intervjua bit će objavljena na web stranici. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.                                                                         

III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  (NN 82/08, 69/17).

IV. Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: Dječji vrtić „Tratinčica“ Koprivnica, Trg podravskih heroja 7,  s naznakom: "Natječaj za odgojitelja„

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Psihologijsko testiranje i intervju za kandidate koji zadovoljavaju uvjete natječaja i imaju potpunu dokumentaciju za raspisano radno mjesto Odgojitelj/ica održat će se 16.07.2021. u 8:00 sati na adresi Trg podravskih heroja 7, Koprivnica.
Molimo da sa sobom obavezno ponesete zaštitnu masku i kemijsku olovku.
Pristupaju osobe bez simptoma koji mogu ukazivati na Covid - 19.
Osobe koje ne pristupe, smatrat će se da odustaju od kandidature.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora. 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje    te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica dana  6.7.2021.

KLASA: 112-01/21-01/1

URBROJ: 2137-56-03-21-34/4

Koprivnica, 6.7.2021.


Vrati se na novosti

Veličina fonta
Kontrast
Poveznice