Objave i novosti

Dječji vrtić Tratinčica

10

Veljača
2021.

Javni natječaj za upis djece u dječji vrtić "Tratinčica"

Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić “Tratinčica” Koprivnica (“Glasnik Grada Koprivnice” broj 1/13.), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“ Koprivnica, (“Glasnik Grada Koprivnice” br: 1./14., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić “Tratinčica” Koprivnica (“Glasnik Grada Koprivnice 4/2016.)., Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Tratinčica”, na 53. Sjednici Upravnog vijeća dana 09.02.2021. objavljuje Javni natječaj za upis djece u dječji vrtić "Tratinčica" za pedagošku godinu 2021./2022.

U Dječji vrtić „Tratinčica“ Koprivnica ( u daljnjem tekstu: vrtić) upisuju se djeca koja do 31. 08. 2021. godine navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu.

Prednost upisa u vrtić imaju djeca u skladu za Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07.i 94/13) i kriterijima propisanim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“ i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“ Koprivnica, u slučaju prijave većeg broja djece od broja djece planiranog za upis. 

Zamolba za upis djeteta sa svom valjanom dokumentacijom podnosi se u razdoblju od 1.3. do 14.3. 2021. godine.

Dokumentaciju za predbilježbe podnosi se isključivo slanjem skenirane dokumentacije na e-mail: upisi@tratincica.hr. Po zaprimanju dokumentacije, uz odgovor ćete dobiti redovni broj prema kojem ćete pratiti da li vam je dijete primljeno. 

Nepravilno dostavljenu i/ili nepotpunu dokumentaciju nećemo razmatrati. 

Za sudjelovanje u natječaju za upis djece u vrtić prilaže se:

Osnovno za sve:

 1. Zamolba za upis
 2. Zahtjev za predbilježbe
 3. Podaci o djetetu (jaslice/vrtić)
 4. Privola za korištenje osobnih podataka
 5. Preslika rodnih listova sve djece iz obitelji
 6. Preslika osobnih iskaznica oba roditelja 
 7. Potvrda o radnom odnosu za roditelja koju izdaje nadležna služba za mirovinsko osiguranje zemlje u kojoj je roditelj zaposlen

Dodatno ukoliko ostvarujete dodatna prava:

Dokaz samohranog roditelja:

 • Preslika izvatka iz matice rođenih za samohranog roditelji koji nije bio u bračnoj zajednici
 • Preslika smrtnog lista ili izvatka iz matice umrlih za pokojnog roditelja
 • Javnobilježnička izjava roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici i da ne prima alimentaciju 

Dokaz nepotpune obitelji:

 • Preslika rješenja o razvodu braka
 • Javnobilježnička izjava roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici i da ne prima alimentaciju za dijete  

Dokaz prava proizašlih iz Domovinskog rata:

 • Dokaz o statusu roditelja kao hrvatskog branitelja ili smrtno stradalog hrvatskog branitelja i hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rada, djeca smrtno stradalih pirotehničara

Teškoće roditelja ili djeteta:

 • Dokaz o utvrđenom tjelesnom oštećenju roditelja
 • Dokaz o statusu roditelja kao korisnika osobne invalidnine sukladno zakonu o socijalnoj skrbi 
 • Dokaz o statusu roditelja kao korisnika doplatka za pomoć i njegu u punom iznosu 
 • Dokumentacija kojom se dokazuje status djeteta s teškoćama u razvoju, sukladno odredbama čl.6. alineja 1. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe(63./08. I 90./10)

Ostalo:

 • Preslika važećeg rješenja o doplatku za djecu
 • Potvrda poslodavca o smjenskom radu za roditelja i odvojenom životu roditelja radi obavljanja poslova izvan mjesta stanovanja obitelji
 • Dokaz o statusu roditelja kao redovnog učenika ili redovnog studenta
 • Potvrda Centra za socijalnu skrb za djecu smještenu u udomiteljskim obiteljima
 • Uvjerenje o boravištu roditelja i obrazac PK nadležne službe za utvrđivanje poreza na dohodak za roditelje koji na području Grada Koprivnice imaju prijavljeni boravak, a ne prebivalište

Povjerenstvo za upis  djece u vrtić na temelju provedenog natječaju utvrdit će listu reda prvenstva za upis djece. Upravno vijeće donijet će odluku o upisu djece koja će biti objavljena na oglasnoj ploči vrtića 7.6.2021. godine.

Djeca  rođena 2019.g. i 2020.g., koja do 31. kolovoza 2021. navršavaju godinu dana života upisuju se u jaslice. Djeca rođena 2018.,2017., 2016., 2015., 2014. (kojoj je odgođena škola) godine  upisuju se u redovan program vrtića ili poseban program.

Na potpisivanje ugovora trebaju doći oba roditelja, a bit će od 14. i 15. lipnja 2021. godine od 7-15 sati na Trgu podravskih heroja 7.

Napomena: 

Roditelji odgovaraju za istinitost predane dokumentacije, čiju će vjerodostojnost Povjerenstvo za upis provjeravati po potrebi. Roditelji daju privolu za  korištenje osobnih podataka po upisu djece.


Vrati se na novosti

Veličina fonta
Kontrast
Poveznice