Objave i novosti

Dječji vrtić Tratinčica

02

Studeni
2020.

Javni natječaj za radno mjesto Spremačice

Na  temelju članka 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)   Upravno vijeće Dječjeg  vrtića „Tratinčica“ Koprivnica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za  radno mjesto  SPREMAČICE  m/ž
-izvršitelj/ica na određeno vrijeme – 1 izvršitelj

Uvjeti: OSNOVNA ŠKOLA                     

Uz  prijavu na natječaj potrebno je  priložiti:

  • životopis
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu  ( osobna iskaznica)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  (koji nije starije od 6 mjeseci)
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke  iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Pozivaju se osobe iz članka 102. Stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. Stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici.
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se psihologijsko testiranje.  Nakon provedenog psihologijskog testiranja provest će se intervju za kandidate koji uđu u uži krug. Obavijest o terminu psihologijskog  testiranja i intervjua bit će objavljena na web stranici. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  (NN 82/08, 69/17

Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: Dječji vrtić „Tratinčica“ Koprivnica, Trg podravskih heroja 7,  s naznakom: "Natječaj za spremačicu„

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora. 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica, dana 02.11.2020.

KLASA:  112-01/20-01/4

URBROJ: 2137-56-03-20-54/1

Koprivnica, 02.11.2020.


Vrati se na novosti