Objave i novosti

Dječji vrtić Tratinčica

13

Listopad
2020.

Javni natječaj za radno mjesto SPREMAČICE

Na  temelju članka 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)   Upravno vijeće Dječjeg  vrtića „Tratinčica“ Koprivnica raspisuje

 

JAVNI  NATJEČAJ

za  radno mjesto  SPREMAČICE  m/ž
izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme –1 izvršitelj

 

Uvjeti: OSNOVNA ŠKOLA             

Uz  prijavu na natječaj potrebno je  priložiti:

  • životopis
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu  ( osobna iskaznica)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  (koji nije starije od 6 mjeseci)
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke  iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Za sve kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se psihologijsko testiranje i intervju. Obavijest o terminu testiranja i intervjua bit će objavljena na web stranici: www.tratincica.hr. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod  zasnivanja  radnog odnosa prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i  priložiti dokumentaciju te  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana  od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i  web stranici Dječjeg  vrtića   na adresu:

Dječji vrtić Tratinčica Koprivnica, Trg podravskih heroja 7, 48000 Koprivnica, s naznakom „Natječaj za spremačicu na neodređeno vrijeme“.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim  pločama Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje   te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica dana  13.10.2020.

O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u roku 8 dana od dana izbora.

KLASA: 112-01/20-01/1

URBROJ: 2137-56-03-20-11/2

Koprivnica, 13.10.2020.      


Vrati se na novosti