Objave i novosti

Dječji vrtić Tratinčica

10

Rujan
2020.

Natječaj za zapošljavanje Odgojitelja predškolske djece

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13)i čl. 43. Statuta Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Upravno vijeće Dječjeg  vrtića „Tratinčica“ Koprivnica  raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje
ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE (m/ž)
jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme  
  pola radnog vremena (4 sata dnevno) - program predškole

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 2.  Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Uz  prijavu na natječaj potrebno je  priložiti:

  • životopis
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diplomu)
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • dokaz o državljanstvu  (domovnica, osobna iskaznica)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju)
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • vlastoručno  napisanu i potpisanu izjavu  kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke  iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Za sve kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se psihologijsko  testiranje  te intervju. Obavijest o terminu psihologijskog  testiranja i intervjua bit će objavljena na web stranici.
Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg  vrtića na adresu:

Dječji vrtić Tratinčica Koprivnica, Trg podravskih heroja 7.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica dana 10.09.2020. 

Testiranje i intervju za kandidate koji zadovoljavaju uvjete natječaja za raspisano radno mjesto održati će se 28.09.2020. u 8:00 sati u dječjem vrtiću "Tratinčica", Trg podravskih heroja 7, 48 000 Koprivnica
Molimo da sa sobom ponesete zaštitnu masku i penkalo.

KLASA: 112-01/20-01/1
URBROJ: 2137-56-03-20-2/1

Koprivnica, 10.09.2020.


Vrati se na novosti

Veličina fonta
Kontrast
Poveznice