Objave i novosti

Dječji vrtić Tratinčica

13

Srpanj
2020.

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto Odgojitelj/ica

Temeljem članka 26. Stavka 1. I 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tratinčica, objavljuje

NATJEČAJ

za prijem radnika na radno mjesto
ODGOJITELJ /ICA
na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad, 1 izvršitelja/ice

Uvjeti za rado mjesto su:

  • prema  članku 2.  Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
  • članak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,94/13)

Uz prijavu treba priložiti:

  • Životopis;
  • Presliku dokaza o stručnoj spremi;
  • Elektronički zapis od HZMO
  • Presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
  • Uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl,. 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • Presliku domovnice.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. Stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. Stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Za sve kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se psihologijsko  testiranje  te intervju. Obavijest o terminu psihologijskog  testiranja i intervjua bit će objavljena na web stranici vrtića.  Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.                                                                          
Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08).

Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: Dječji vrtić „Tratinčica“ Koprivnica, Trg podravskih heroja 7,  s naznakom: "Natječaj za odgojitelja„

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora. 

KLASA:  112-01/20-01/5

URBROJ: 2137-56-03-20-54

Koprivnica, 13.07.2020.


Vrati se na novosti

Veličina fonta
Kontrast
Poveznice