Objave i novosti

Dječji vrtić Tratinčica

24

Ožujak
2020.

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto

Temeljem članka 26. Stavka 1. I 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Tratinčica“, objavljuje

NATJEČAJ

za prijem radnika na radno mjesto
TAJNIK/ICA – VODITELJ/ICA OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA
– na neodređeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za rado mjesto su:

 • Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat, završen  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni  studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, upravne struke (VSS)
 • Radno iskustvo: 1 godinu
 • Prednost: 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje rada na računalu
 • Dokaz o poznavanju rada na računalu
 • Poznavanje stranog jezika
 • Dokaz o poznavanju stranog jezika

Uz prijavu treba priložiti:

 • Životopis;
 • Presliku dokaza o stručnoj spremi;
 • Elektronički zapis od HZMO
 • Uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl,. 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • Dokaz o poznavanju rada na računalu
 • Dokaz o poznavanju stranog jezika
 • Presliku domovnice.

Pozivaju se osobe iz članka 102. Stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. Stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici. Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Za sve kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se psihologijska procjena. Obavijest o terminu psihologijske procjene bit će objavljena na web stranici: www.tratincica.hr. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj. 

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08).

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se isključivo putem emaila u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na email adresu tajnica@tratincica.hr s naznakom: "Natječaj za Tajnik/ica – voditelj/ica općih i pravnih poslova.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora. 

KLASA:   112-01/20-01/1

URBROJ: 2137-56-01-20-30

Koprivnica,  23.03.2020.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim  pločama Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica dana 23.03.2020.

Testiranje i intervju za kandidate koji zadovoljavaju uvjete natječaja za raspisano radno mjesto TAJNIK/TAJNICA-VODITELJ/VODITELJICA OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA  održati će se 08.04.2020. godine, u 10:00 sati u Dječjem vrtiću "Tratinčica", Trg podravskih heroja 7, 48000 Koprivnica


Vrati se na novosti