Objave i novosti

Dječji vrtić Tratinčica

03

Rujan
2021.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa TAJNIK/ICA na određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Temeljem članka 26. Stavka 1. I 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Tratinčica“, raspisuje

NATJEČAJ

 za zasnivanje radnog odnosa TAJNIK/ICA
na određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za rado mjesto su:

  • Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
  •  završen preddiplomski, diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne, upravne struke (VŠS,VSS)
  • Radno iskustvo: 1 godinu

Uz prijavu treba priložiti:

  • Životopis;
  • Presliku dokaza o stručnoj spremi;
  • Elektronički zapis od HZMO
  • Uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl,. 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • Presliku domovnice.

Pozvaju se osobe iz članka 102. Stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. Stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Za sve kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se psihologijsko testiranje. Nakon provedenog psihologijskog testiranja provest će se intervju za kandidate koji uđu u uži krug. Obavijest o terminu psihologijske procjene bit će objavljena na web stranici. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.                                                                         

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08).

Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića na adresu Trg podravskih heroja 7, Koprivnica  s naznakom: "Natječaj za Tajnik/ica – voditelj/ica općih i pravnih poslova.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora. 

Natječaj će biti  objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica dana 03.09.2021.

KLASA:   112-01/21-01/1

URBROJ: 2137-56-01-21-30/1

Koprivnica,  03.09.2021.

Predsjednica Upravnog vijeća

Petra Rožmarić


Vrati se na novosti

Veličina fonta
Kontrast
Poveznice